Презентация на „Един човек” – електронно тяло в градска среда

Венелин Шурелов

„Един човек“ е жива система, образуваща колективно тяло в процес на постоянна самоактуализация. Компютърният алгоритъм съчетава видео и дейта наблюдение, а взаимоотношенията с хората, средата и информационния поток, наричаме дейтафицирана интеракция. Тя е следствие от човек-компютърната симбиоза, която не се базира на избора, а на съвместното съществуване. „Един човек“ е процес-ориентирана интерактивна инсталация, пилотен проект за програма „Навън“ на Столична община за подкрепа на временни художествени произведения в градска среда - Площадка „Мавзолей“, ул. „Княз Ал. Батенберг I”, София. „Един човек“ е навършва една година. Международният фестивал за дигитални изкуства ДА Фест е най-естествената среда, в която може да бъде представен този проект. Заповядайте на разговор с автора му Венелин Шурелов.